You are here

सूचना प्रविधि अधिकृतको पारिश्रिमक सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तह सबै ।